Spørgerammen for TU23

Her finder I den fælles spørgeramme, som i 2023 består af 11 temaer med i alt 25 spørgsmål (opdateres)

Med mindre andet fremgår er svarkategorierne: 7 (i meget høj grad) - 1 (slet ikke), samt kategorien (ved ikke).

Trivsel og motivation

1. Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

2. Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde?

Indhold i arbejdet

3. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

4. Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører?

Arbejdsfællesskaber

5. Er der et tillidsfuldt samarbejde mellem dig og dine kolleger?

6. Er der et godt samarbejde mellem din egen gruppe/afdeling og de øvrige grupper/afdelinger på arbejdspladsen?

7. Oplever du at der tages et fælles medansvar for at løse jeres kerneopgave? 

8. Taler I løbende om hvordan I fagligt bedst løser jeres opgaver? 

Indflydelse

9. Har du indflydelse på beslutninger vedrørende dit arbejde?

10. Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads?

Nærmeste leder

11. Prioriterer din nærmeste leder trivslen på arbejdspladsen højt?

12. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder?

13. Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder?

Ledelsen

14. Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen?

15. Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde?

16. Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde?

Læring og udvikling

17. Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde?

Håndtering af krav i arbejdet

18. Kan du bevare overblikket i det daglige arbejde?

19. Er du klædt på til at håndtere eventuelle følelsesmæssigt belastende situationer i dit arbejde?

Fysisk arbejdsmiljø

20. Er du tilfreds med arbejdsstedets fysiske forhold og indretning?

Sundhedsfremme

21. Er du tilfreds med det, din arbejdsplads gør, for at fremme din sundhed på arbejdspladsen?

Krænkende adfærd

22. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold i forbindelse med dit arbejde?

23.  Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for trusler om vold i forbindelse med dit arbejde?

24. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning chikane eller diskriminerende adfærd i forbindelse med dit nuværende arbejde?

25. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane i forbindelse med dit nuværende arbejde?

Hjælpetekster til spørgsmål om krænkende adfærd

Vis alle

Svarmuligheder til spørgsmål om krænkende adfærd

Spørgsmål

22. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold i forbindelse med dit nuværende arbejde?

23.  Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for trusler om vold i forbindelse med dit nuværende arbejde?

24. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning chikane eller diskriminerende adfærd i forbindelse med dit nuværende arbejde?

25. Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane i forbindelse med dit nuværende arbejde?

Svarmuligheder

1a)

Ja, dagligt

Ja, ugentligt

Ja, månedligt

Ja, af og til

Ja, en enkelt gang

Nej

Hvis man svarer ja til spørgsmål 1a) ved et eller flere af spørgsmålene om krænkende adfærd (spørgsmål 22-25), vil man blive stillet en række underspørgsmål, spørgsmål 1b – 1g nedenfor:

1b) Hvis ja: Fra hvem?
Sæt evt. flere krydser

Kolleger

En leder

Underordnede

Borgere/Brugere/Pårørende

Eksterne samarbejdspartnere

Ønsker ikke at uddybe

1d) Hvis ja: Har du fortalt en leder, en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen om problemet?

Ja

Nej

1e) Hvis ja: Er der gjort en indsats for at der tages hånd om det på arbejdspladsen?

Ja

Nej

1f) Hvis ja: Finder den fysiske vold/ truslerne/mobning, chikane eller diskriminerende adfærd/ seksuel chikane stadig sted?

Ja

Nej

1g) Hvis ja: Hvor har den fysiske vold/ truslerne/mobning, chikane eller diskriminerende adfærd/ seksuel chikane fundet sted?

På din arbejdsplads (eller fysiske lokationer knyttet til arbejdspladsen)

Uden for din arbejdsplads (privatadresse, indkøbssteder el.lign.)

På mail, SMS eller fx sociale medier (digitalt).

Hjælpetekster til spørgsmål om krænkende adfærd

Hjælpetekster

Til spørgsmålene om krænkende adfærd er der mulighed for at åbne nedenstående hjælpetekster, de vil altså ikke vise sig i spørgeskemaet, medmindre man aktivt åbner dem.

Spørgsmål 22

Hjælpetekst:

Dette spørgsmål handler om arbejdsrelateret fysisk vold. Fysisk vold kan give dig fysisk skade, uanset om handlingen er udført uden intention om at skade dig. Fysisk vold kan være angreb mod kroppen i form af spark, slag, skub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, bid, niv, krads, spyt, overfald, kvælningsforsøg og knivstik.

Spørgsmål 23

Hjælpetekst:

Dette spørgsmål handler om arbejdsrelaterede trusler om vold.

Trusler om vold kan fremsættes mundtligt (”jeg ved, hvor du bor”) eller fx med kropssprog (en knyttet næve) og kan også være rettet mod fx venner, familie eller ejendele. Trusler om vold kan forekomme i personlig kontakt, på mail, SMS eller fx sociale medier.

Spørgsmål 24

Hjælpetekst:

Dette spørgsmål handler om arbejdsrelateret mobning, chikane og diskriminerende adfærd.

Mobning er, når du udsættes regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – for handlinger, som du opfatter som sårende eller nedværdigende. Krænkende adfærd bliver dog først til mobning, når du ikke effektivt kan forsvare dig mod den.

Chikane er, når du udsættes for krænkende adfærd i form af ydmygelse, mistænkeliggørelse eller forhånelse. Chikane kan udøves på mange måder i personlig kontakt, gennem tekst, billeder, på mail, telefonisk, SMS eller fx sociale medier.

Diskriminerende adfærd er, når du udsættes for krænkende adfærd, der nedvurderer dig fx på baggrund af alder, køn, kønsidentitet, kønsudtryk, seksuel orientering, etnicitet eller religiøs overbevisning. Diskriminerende adfærd kan forekomme i personlig kontakt, telefonisk, på mail, SMS eller fx sociale medier.

Spørgsmål 25

Hjælpetekst:

Dette spørgsmål handler om arbejdsrelateret seksuel chikane.

Seksuel chikane er krænkende adfærd af seksuel karakter, som fx uønsket seksuel opmærksomhed.

Seksuel chikane kan ikke undskyldes med en fri omgangstone på arbejdspladsen.

Seksuel chikane kan både foregå i personlig kontakt eller telefonisk, på mail, SMS eller fx sociale medier.