Sundhedsfremme

Få støtte til at skabe en sund og robust arbejdsplads

Sundhedsfremme handler om, hvordan arbejdet og arbejdspladsen kan bidrage til at styrke den enkeltes sundhed og robusthed, og derved hjælpe med at forebygge såvel psykisk som fysisk nedslidning. Dette er vigtigt i en tid med stigende pensionsalder, hvor vi alle må forvente at skulle være længere tid på arbejdet.

Sundhedsfremme kan ikke erstatte den del af arbejdsmiljøarbejdet, som har fokus på at sikre gode rammer på arbejdspladsen, men bør betragtes som et vigtigt supplement til dette arbejde.

Træning, gode pauser og mindfulness er eksempler på, hvor bredt sundhedsfremme spænder. Når vi i Arbejdsmiljø København arbejder med sundhedsfremme, ser vi på den enkeltes, gruppens og arbejdspladsens ressourcer og på de rammer, som giver plads til udfoldelsen af disse ressourcer.

Det kan være svært for mange arbejdspladser at tale om sundhedsfremme, fordi den enkeltes sundhed grundlæggende er en privat sag. Med respekt for dette findes dog mange måder, hvorpå sundhedsfremmende aktiviteter kan integreres i arbejdslivet på en god og virkningsfuld måde.

Rådgivning fra Arbejdsmiljø København

Alle arbejdspladser i Københavns Kommune kan få hjælp til at arbejde med sundhedsfremme hos Arbejdsmiljø København, fx:

 • Hvis I vil i gang med et eller flere konkrete sundhedsfremmetiltag som fx mindfullness, elastiktræning eller indførelse af røgfri arbejdstid
 • Hvis I vil arbejde med sundhedsfremme i jeres APV-arbejde
 • Hvis I vil arbejde strategisk med at integrere sundhedsfremme- og arbejdsmiljøarbejdet - fx i forbindelse med udarbejdelsen af en sundhedsfremmepolitik

I skal være opmærksomme på, at sundhedsfremmeaktiviteter ikke kan erstatte arbejdet med at løse konkrete fysiske og psykiske arbejdsmiljøbelastninger. Derfor er det vigtigt, at arbejdet med sundhedsfremme bliver en integreret del af arbejdsmiljøarbejdet. Hvis arbejdspladsen er præget af dårligt fysisk eller psykisk arbejdsmiljø, kan Arbejdsmiljø København hjælpe jer gennem andre af vores rådgivningstilbud.

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Vis alle

Motion og trivsel på arbejdspladsen

Hjælp og inspiration til at kickstarte processen

Vil I gerne i gang med motion på arbejdspladsen? Har I brug for ideer til, hvordan I kommer i gang? Og ønsker I at koble motionen til løsningen af jeres kerneopgave?
Arbejdsmiljø København har den nyeste viden indenfor motion og sundhedsfremme sat i relation til trivsel på arbejdspladsen. Vi kan hjælpe jer med at afdække jeres udgangspunkt, hverdag samt aktuelle behov, som tilsammen danner grundlaget for, at vi i samarbejde med jer, kan integrere motion på jeres arbejdsplads.

Med vores ydelser indenfor motion og trivsel på arbejdspladsen får I både den teoretiske viden, men også motion i praksis – vi skal have kroppen med.

Typisk starter vi med at afdække jeres behov på et indledende møde. På denne baggrund kan vi finde den rette måde at arbejde med motion på jeres arbejdsplads.

Det kunne eksempelvis være som:

 • Workshop med oplæg og inspiration
  Heldagsworkshop hvor I får den nyeste viden om motion og sundhedsfremme sat i relation til trivsel på arbejdspladsen. Derudover får I ideer til, hvordan I kan gribe motionen an hos jer samt masser af opkvikkende eksempler på egen krop.
   
 • Inspirationsoplæg om motion på jobbet
  To timers oplæg der kan kickstarte jeres proces og dialog om motion. I får viden om motion og trivsel, eksempler på gode øvelser samt inspiration til, hvordan I selv kan arbejde videre.

Har I brug for at få tilrettelagt et længere forløb med fokus på motion, er dette også en mulighed.

Tilbuddene henvender sig til alle medarbejdere og ledere på alle slags arbejdspladser. De kan eksempelvis bruges på en personaledag, hvor der er brug for et energigivende indslag, som inspiration på et MED-udvalgsmøde eller som teambuilding for personalegrupper.

Elastiktræning på arbejdspladsen

En simpel træningsform med hurtige resultater

Ønsker I at styrke bevægelsesapparatet og forebygge spændinger i kroppen, så er elastiktræning en nem og simpel træningsform, hvor alle på arbejdspladsen kan deltage.

Arbejdsmiljø København har erfaring med, at elastiktræning kan have langtidsholdbare effekter. Særlig stor er effekten på de arbejdspladser, hvor både ledelse, medarbejdere og arbejdsmiljøorganisation arbejder med træningen som en integreret del af hverdagen og arbejdsmiljøarbejdet.

Træningen giver samtidig sociale og faglige gevinster. Som en kursist sagde: ”Når vi står og laver elastikøvelser, griner og snakker vi, hvilket gør det nemmere at gå til en kollega og spørge om noget fagligt.”

Arbejdsmiljø København skræddersyr et forløb og målretter øvelserne, så de passer netop til jer og jeres arbejdsliv. På denne måde kan I styrke de muskler, som er vigtige for, at I kan fungere i jeres arbejde. Efter I er blevet introduceret for en række gode og enkle øvelser, er det tanken, at I selv skal videreføre træningen – enten ved at udpege en ”elastiskansvarlig” eller ved at lade rolle gå på skift.

Et forløb på jeres arbejdsplads kan eksempelvis bestå af:

 • Dialogmøde på ca. en time, hvor vi laver en konkret plan til et tiltag med elastiktræning
 • Præsentation af selve træningen få dage efter eller samme dag
 • Evaluering af indsatsen efter en passende periode, hvor vi sammen opsummerer erfaringerne med henblik på fremadrettede initiativer.

Arbejdsmiljø København kan også komme ud og præsentere elastiktræning på temadage, sundhedsmesser, personalemøder og lignende fora.

Mindfulness

Mental fitness til arbejdspladsen

Mindfulness er et virkningsfuldt tiltag i arbejdet med sundhedsfremme. Det er en form for opmærksomhedstræning og kan anses som ”mental fitness”, der både kan komme individet og organisationen til gode.

Hos den enkelte medarbejder og leder kan mindfulness bidrage til:

 • At styrke evnen til nærvær, koncentration, innovation, empati og handlekraft
 • At øge rummeligheden overfor borgerne, de pårørende osv.
 • At skabe rum til refleksion, integration og innovation

I organisationer kan mindfulness være medvirkende til at nedsætte sygefraværet, forebygge stress, øge trivslen samt få nye ressourcer i spil til at løse kerneydelsen. Mindfulness kan ikke løse arbejdsmiljøproblemer, men kan være et godt supplement til det øvrige forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Mindfulness er for alle – uanset erfaring, alder og forbehold. Arbejdsmiljø Københavns tilgang til mindfulness bygger på frivillighed, og på at alle kan deltage på deres egne præmisser. Vores tilgang er ikke spirituel.

Ønsker I at arbejde med mindfulness på jeres arbejdsplads, kan Arbejdsmiljø København bl.a. tilbyde:

Undervisningsforløb - mindfulness i praksis

Få viden om, hvad mindfulness er og kan bruges til. Undervisningen består af konkrete teknikker og metoder, som deltagerne selv kan anvende efter kurset. Varighed: 3 gange á 2 timer.

Workshop – introduktion til mindfulness

Halv- eller heldags workshop hvor I får inspiration til mindfulness trin for trin samt ideer til, hvordan I kan integrere mindfulness i organisationen.

Inspirationsoplæg – hvad er mindfulness?

Kort introduktion til mindfulness og smagsprøver på enkle øvelser, som kan anvendes i hverdagen. Oplægget varer ca. 1 ½ time og kan holdes i forbindelse med et personalemøde, fyraftensmøde e.l.

Sunde pauser

Hjælp til at skabe sunde pusterum i arbejdsdagen

Vil I gerne have inspiration til at gøre jeres pauser sundere? Så kan I få rådgivning til at skabe en sund pausekultur på arbejdspladsen.
Arbejdsmiljø København kan bl.a. hjælpe med:

 • At formidle viden om, hvorfor pauser er vigtige, og hvordan man kan bruge en sund pausekultur i sin sundhedsfremmeindsats.
 • At skabe rammerne for en kortlægning af jeres nuværende pausekultur og en efterfølgende dialog om, hvordan den kan blive sundere; hvilke muligheder skal udnyttes, og hvilke barrierer skal overvindes?
 • At give inspiration til konkrete sunde pauseaktiviteter, tips til bedre brug af de fysiske rammer mv.

Arbejdet med en sundere pausekultur bør altid foregå i et samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Derudover er det en god idé at tænke initiativet ind i de strukturer og systematikker, der i forvejen er på arbejdspladsen – blandt andet ved at inddrage MED- og arbejdsmiljøorganisationen.

Rådgivningen henvender sig til medarbejdere, ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter på alle slags arbejdspladser.

Sundhedsfremmepolitik

En måde at integrere sundhedsfremme og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø København kan yde rådgivning om, hvordan I tilrettelægger arbejdet med at indføre en sundhedsfremmepolitik, der integrerer sundhedsfremme og arbejdsmiljø.

Formålet med en integreret sundhedsfremmepolitik er at sikre, at de sundhedsfremmeaktiviteter, der sættes i gang, bidrager til at styrke trivslen og til at forebygge et dårligt arbejdsmiljø, mistrivsel og sygdom.

Det betaler sig at arbejde systematisk med integration af sundhedsfremme og arbejdsmiljø, fordi det giver flere muligheder for at forebygge og langtidssikre resultaterne, end hvis man blot indfører enkelte løsrevne sundhedsfremme tiltag.

Arbejdet med en integreret sundhedsfremmepolitik bør altid foregå i et samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Der skal være opbakning fra ledelsen og vilje hos medarbejderne til at deltage. Dette betyder, at indsatsen skal tænkes ind i de strukturer og systematikker, der i forvejen er på arbejdspladsen - især MED- og arbejdsmiljøorganisationen.

Tilblivelsen af en integreret sundhedsfremmepolitik kan deles op i 5 faser: Opstart, kortlægning, design, implementering og evaluering. Arbejdsmiljø København kan være med til at facilitere hele eller dele af processen og vejlede om, hvilke aktiviteter I kan sætte i værk.

Indholdet i og omfanget af rådgivningen afklares mellem arbejdspladsen og Arbejdsmiljø København på et indledende møde.

Sundhed Arbejde Samtalen (SAS)

Individuelle medarbejdersamtaler om arbejdsmiljø og sundhed

Arbejdsmiljø København tilbyder arbejdspladser frivillige medarbejdersamtaler om arbejdsmiljø og sundhed. Vi kalder det ”Sundhed Arbejde Samtalen” (SAS). Sundhed skal forstås som mere end blot fravær af sygdom - det handler om, at medarbejderen trives både fysisk, psykisk og socialt.

SAS er til arbejdspladser, der ønsker at arbejde mere forebyggende med arbejdsmiljøet og som ønsker at give medarbejderne en mulighed for at arbejde med egen sundhed og realisere livsstilsændringer ved at etablere sundhedsfremmende rammer. SAS er dermed for arbejdspladser, hvor arbejdsmiljøet grundlæggende er i orden. SAS er således ikke velegnet til arbejdspladser, der har større og utilstrækkeligt håndterede udfordringer på arbejdsmiljøområdet.

Udbytte for arbejdspladsen

Med SAS får arbejdspladsen mulighed for at samle op på generelle tendenser og få inspiration til arbejdsmiljø- og sundhedsfremmeindsatsen på arbejdspladsen.

Udbytte for den enkelte

Med SAS får hver enkelt medarbejder – med støtte fra en konsulent - mulighed for at sætte sig mål for at opnå en bedre sundhed. Samtalerne er fortrolige og personlige.

Hvad indebærer SAS for den enkelte arbejdsplads?

Arbejdspladsen mødes med Arbejdsmiljø Københavns konsulenter før SAS-samtalerne - fx i arbejdsmiljø-/MED-udvalget - for at afdække, om SAS er et relevant tilbud i forhold til arbejdspladsens aktuelle udfordringer og ønsker, og hvordan SAS kan indgå i forhold til den samlede arbejdsmiljø- og sundhedsfremmeindsats på arbejdspladsen.

Arbejdspladsen afholder informationsmøde(r) for samtlige medarbejdere, hvor Arbejdsmiljø Københavns konsulenter præsenterer formål og indhold i SAS-samtalerne. Disse informationsmøder kan hensigtsmæssigt integreres i en eksisterende mødestruktur og vil typisk have en varighed på ca. 30 minutter. Arbejdspladsen afsætter tid til, at alle medarbejdere, der ønsker det, kan deltage i en SAS-samtale i ca. 45 minutter i arbejdstiden.

Arbejdspladsen mødes efter SAS-samtalerne to gange med Arbejdsmiljø Københavns konsulenter - fx i arbejdsmiljøudvalget - for at samle op på generelle tendenser og få inspiration til den fortsatte arbejdsmiljø- og sundhedsfremmeindsats på arbejdspladsen.

Hvad indebærer SAS for den enkelte medarbejder?

Medarbejderen får gennem en samtale sat fokus på, hvad vedkommende selv eller i fællesskab med andre kan gøre for at ændre på det, som opleves vigtigt og relevant for den enkelte. Det kan fx være forhold som manglende energi, et ønske om vægttab, et bedre kollegialt samarbejde eller hvordan man opnår balance mellem job og krop.

Medarbejderen kommer gennem en samtale ind på, hvordan ønskerne kan omsættes til handling og afdækker, hvordan arbejdspladsen kan understøtte medarbejdernes sundhed.