Professionelle dialoger

Professionel dialog er en samtalemetode til medarbejdere, ledere og andet fagpersonale til brug i samarbejder med Københavns Kommunes borgere

Professionel borgerdialog er en løsningsorienteret samtalemetode, som kan hjælpe jer til at holde dialoger med borgere professionelle og konstruktive – også når dét, I taler om, er svært eller konfliktfyldt. 

Vi skal som medarbejdere og ledere i et samarbejde være de professionelle både i måden, vi kommunikerer på og i vores faglighed. Det handler ikke om at give borgere mere ret, men om at gøre sig mere umage med at være den professionelle part, der styrer måden, dialogen foregår på. Både forskning og erfaringer fra praksis viser nemlig, at vi kan leve med et andet resultat, end vi havde regnet med, hvis bare vi har oplevet os set, hørt og forstået i dialogen. 

Arbejdsmiljø København udbyder en række kurser til specifikke målgrupper. Læs om dem herunder og tag kontakt til Arbejdsmiljø København, hvis I er interesserede i at komme på kursus.

Kurser i professionelle dialoger

Vis alle

Professionel pårørende- og borgerdialog for medarbejdere

Få inspiration og konkrete værktøjer til den professionelle dialog med borgere og pårørende i hverdagen. Kursusforløbet skal understøtte og styrke medarbejderens kompetencer til professionelt at håndtere dialog og samarbejde med borgere og pårørende i hverdagen. 

Hvordan kan I hos jer holde dialoger med borgere og pårørende professionelle og konstruktive – også når dét, I taler om, er svært eller konfliktfyldt. Målet er at skabe fælles forståelser og et fælles professionelt sprog i det daglige samarbejde.

Indhold

Kurset tager udgangspunkt i jeres lokale praksis med genkendelige cases fra egen hverdag samt mulighed for at arbejde med "egne situationer”. Forløbet bliver en vekslen mellem korte oplæg, arbejde med egen praksis herunder simulationstræning og refleksion over de valg, vi som medarbejdere og som arbejdsfællesskab træffer. 

Der vil blive arbejdet med, hvordan et samarbejde kan påvirke både den enkelte og arbejdsfællesskabet. Hvordan du kompetent kan indgå i et samarbejde og hvilke gode greb og forståelser, det er godt at have med i sin rygsæk. Vi vil bl.a. komme ind på: Adfærd, Grunde og Behov (AGB)-modellen, over- og underinvolvering, forråelse, perspektivskifte som arbejdsform, konfliktnedtrappende kommunikation og defusing 1:1 (når der har været en episode).

Kursusforløbet har arbejdsmiljøet i samarbejdet med borger og pårørende som omdrejningspunkt.

Kursusforløbet er tilrettelagt så en hel afdeling og gerne en hel arbejdsplads får samme kursusforløb. Dette skal understøtte det fælles sprog og forståelser for derigennem at styrke muligheden for implementering af redskaberne og dermed effekten af indsatsen. Forløbet tilrettelægges, så det passer med hverdagen på arbejdspladsen og afholdes som hovedregel på jeres arbejdsplads (andet kan aftales). 

Før og efter forløbet inddrages daglig ledelse først til en forventningsafstemning og afslutningsvis til en dialog om læring og forankring. Det kan overvejes om afdelingsleder/ teamleder deltager i forløbet.

Kursusforløb

 • Formøde
 • Cases
 • 2 kursusdage
 • Læringsbesøg
 • Forankringsmøde

Professionel pårørende- og borgerdialog for ledere

Få inspiration og konkrete værktøjer til den professionelle dialog med borgere og pårørende i hverdagen. Vi oplever ofte, at pårørende i dag er meget engagerede i deres ægtefælles, søskendes, forældres situation. Det kan på den ene side være udviklende, og en styrke og hjælp for de professionelle – og det kan på den anden side også være udfordrende og ind i mellem opleves massivt.

Indhold

På Professionel pårørende- og borgerdialog for ledere zoomer vi ind på, hvad I som ledere kan gøre for at understøtte, styre og lede på et vigtigt pårørendeengagementet, så I har fokus og opmærksomhed på professionelle dialoger med- og om pårørende.

Kurset giver inspiration og konkrete værktøjer i samarbejdet med de pårørende og deres familier, så det understøttes bedst muligt og samtidig giver nye veje at gå, når udfordringerne bliver vanskelige at være i for ledere og medarbejdere.

Erfaringerne fra ledere, der har deltaget i tidligere lederkurser viser, at Professionel pårørende- og borgerdialog for ledere kan give færre konflikter og klager, større tilfredshed og styrket trivsel hos ledere og medarbejdere.

I får et indblik i, hvordan og hvornår I systematisk kan arbejde foran, ved siden af og bagved medarbejderne i den professionelle pårørendedialog.

Der vil være fokus på at forstå de psykologiske reaktioner bag belastningen i den konfliktfyldte dialog. Og på at lede kulturen på arbejdspladsen.

Kursusforløb

 • Fokusering
 • 1. kursusdag
 • Læringsbesøg

Professionel pårørende- og borgerdialog for interne konsulenter

Kurset skal understøtte og styrke de interne konsulenters kompetencer til professionelt at håndtere dialog og samarbejde med kolleger, borgere og pårørende. Både når det hele fungerer, men også når der er udfordringer i hverdagen. Der lægges op til, at deltagerne medbringer egne cases til refleksion og læring. Forløbet bliver en vekslen mellem korte oplæg, arbejde med egen praksis og refleksion over de valg vi som professionelle træffer. Kursusforløbet vil koble sig til den seneste viden.

Indhold

Det vi vil komme ind på, er bl.a. hvem borgeren / de pårørende er, og hvordan samarbejdet kan påvirke både den enkelte og arbejdsfællesskabet. Hvordan kan jeg kompetent indgå i samarbejdet, og hvilke gode greb og forståelser er det godt at have med i sin rygsæk. Vi vil komme ind på: Adfærd, Grunde og Behov (AGB)-modellen, Belastningspsykologi bl.a. over- og underinvolvering, forråelse, perspektivskifte som arbejdsform, konfliktnedtrappende kommunikation og defusing 1:1 (når der har været en episode) samt kollegial feedback og sparring. 

Kursusforløbet har arbejdsmiljøet i samarbejdet med kolleger, borger og pårørende som omdrejningspunkt.

Kursusforløb

 • Fokusering
 • 1. kursusdag
 • Læringsbesøg

Nænsom Nødværge og Low Arousal

Få inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan du kan forebygge vold ved at arbejde med Nænsom Nødværge og Low Arousal.

Arbejdsmiljø København udbyder en workshop, hvor du b.la. får kendskab til principperne bag Nænsom Nødværge og lærer relevante frigørelsesteknikker. Teknikker som sikrer, at hverken du eller borgeren kommer til skade, hvis en situation skulle udvikle sig til at blive fysisk.

Du lærer, hvor du placerer dig mest hensigtsmæssigt i forhold til borgeren og hvordan du med dit kropssprog, toneleje og kommunikation kan hjælpe borgeren med at bevare sin selvkontrol.

Nænsom Nødværge har afsæt i jiu-jitsu (som betyder: blød teknik) og en række grundprincipper som: mindst mulig kraft, balance, hensyn, bestemthed, afstandstilpasning og det naturlige bevægemønster.

For at forebygge, at situationen hos borgeren udvikler sig, vil du også blive introduceret til Low Arousal, som er en pædagogisk tilgang, der er med til at skabe ro, nedtrappe mulige konflikter og dermed forebygge vold. I workshoppen vil vi arbejde med konkrete cases fra jeres hverdag.

I vil ligeledes blive introduceret til Adfærd, Grunde og Behov (AGB)-modellen. Et redskab der skal hjælpe jer til bedre at forstå borgeren, dennes adfærd og behov og derved forebygge mulige konflikter.

Hvis der alligevel skulle opstå en situation med en borger, vil I blive introduceret til defusing. En delvis struktureret samtale, hvor den berørte, sammen med en kollega eller leder, får talt hændelsen igennem.

Arbejdsmiljø København har også andre ydelser indenfor Nænsom Nødværge og Low Arousal. Se nedenfor: 

Tilbud indenfor Nænsom Nødværge og Low Arousal

Vis alle

Aktuel borgersag

Målgruppe

Relevante medarbejdere på afdeling, der samarbejder omkring en borger, der har udfordrende fysisk og psykisk adfærd (udadreagerende adfærd).

Indhold

Telefonisk formøde, hvor leder fortæller om aktuel borgersag, der udfordrer medarbejderne fysisk og psykisk (udadreagerende adfærd). På mødet aftaler vi, hvornår konsulenterne fra Arbejdsmiljø København mødes med de involverede medarbejdere til en to timers seance, hvor vi sammen forsøger at se bag om borgerens adfærd, og hvilke grunde og behov kan der ligge bag. Og er der handlinger vi kan sætte i værk for at forebygge, at borgeren går i affekt.

I vil også blive undervist i konkrete afværge- og frigørelsesteknikker, hvis borgeren skulle blive udadreagerende. Men også hvordan I placerer jer mest hensigtsmæssigt i forhold til borgeren.

Cirka to uger efter Arbejdsmiljø Københavns besøg kontakter vi leder for en opfølgende samtale.

Forløb

 • Koordinering og telefonisk formøde med leder
 • Møde med relevante medarbejdere på arbejdspladsen 
 • Opfølgning og sparring med leder

Åbent kursus i Nænsom Nødværge og Low Arousal tilgang

Målgruppe 

Medarbejdere med kontakt til borgere, der har udadreagerende adfærd.

Forløb 

1 dags kursus á 5 timer

Arbejdspladsrettet kursus i Nænsom Nødværge og Low Arousal tilgang

Målgruppe

Alle medarbejdere fra samme arbejdsplads, hvor borgere har udadreagerende adfærd

Forløb

1 dags kursus á 5 timer

Arbejdspladsrettet kursus i ”Train the trainer”

Målgruppe

Ledere og koordinatorer fra samme arbejdsplads.

Mål med leder/koordinator modul 1 og 2: ”Train the trainer”:

Ledere og koordinatorer fra samme arbejdsplads bliver klædt på, så I føler jer trygge i, at I kan understøtte brugen af metoderne i det fremtidige arbejde.

Mål med leder/koordinator modul 3: ”Trainer supervision”

Supervisionen kan foregå ved, at konsulenten fra Arbejdsmiljø København enten observerer leder og koordinator i at benytte og facilitere et værktøj, fx AGB-modellen sammen med medarbejdere. 

Efterfølgende får leder og koordinator individuel supervision af Arbejdsmiljø København. Eller leder og koordinator vælger en situation, hvor konsulenten fra Arbejdsmiljø København viser brugen af metoder og tilgange med medarbejderne. Bagefter drøfter konsulenten fra Arbejdsmiljø København med leder og koordinator, hvordan de bedst implementerer herfra.

Forløb

 • Leder og koordinatorer ”Train the trainer” modul 1
  Tips til hvordan I anvender og faciliterer AGB modellen, risikovurdering eller Nænsom Nødværge i praksis
   
 • Leder og koordinatorer ”Train the trainer” modul 2
  Simulationstræning i brug af model til medarbejdersamtaler, feedback til medarbejderne, psykisk førstehjælp og defusing
   
 • Leder og koordinatorer ”Train the trainer”
  Læringsbesøg med supervision i implementering af metoder i praksis

Find vores professionelle dialoger