Vold, trusler og chikane

Skab tryghed på arbejdspladsen

I Københavns Kommune accepterer vi ikke krænkende adfærd - det skal være trygt og sikkert at gå på arbejde. Derfor skal alle arbejdspladser arbejde fagligt, målrettet og systematisk med at forebygge, at ansatte udsættes for krænkende adfærd - både i og udenfor arbejdstiden.  

For det meste foregår kontakten mellem borger og ansat i Københavns Kommune i en saglig og fredelig tone. Men kontakten kan også udfordre, og den ansatte kan blive udsat for vold, trusler, chikane og andre former for krænkende adfærd fra borger.

Vold, trusler og chikane skaber utryghed på arbejdspladsen. Utrygheden kan forplante sig såvel hos den enkelte medarbejder som på arbejdspladsen som helhed, og kan have negative konsekvenser i form af udbrændthed og et øget sygefravær. 

Arbejdsmiljø København arbejder ud fra Københavns Kommunes politik og retningslinjer vedr. vold, trusler, chikane, seksuel chikane, mobning mv. (krænkende adfærd) på arbejdspladsen. Find den herunder.

Identificere, forebygge og håndtere

På arbejdspladser med risiko for vold, trusler, chikane og andre former for krænkende adfærd er det vigtigt - og lovpligtigt - at arbejde systematisk med at identificere, forebygge og håndtere krænkende adfærd. 
 
Arbejdsmiljø Københavns kan tilbyde rådgivning, undervisning og workshops til både arbejdsmiljøgrupper, Trio, MED og personalegrupper og bliver tilpasset jeres arbejdsplads, kerneopgave og målgruppe.

Hvad er vold, trusler, chikane og andre former for krænkende adfærd?

Krænkende adfærd dækker over fysisk vold, trusler, verbale ydmygelser, seksuel chikane, diskriminerende adfærd ift. køn, etnicitet m.v. Den krænkende adfærd kan foregå såvel i det fysiske møde som digitalt fx på sms, mail eller sociale medier. 

1. Identifikation og risikovurdering

Vis alle

Arbejdsrelateret vold, trusler, chikane og andre former for krænkende adfærd skal identificeres gennem kortlægning, registrering

Den enkelte arbejdsplads skal:

 • vurdere i hvilken udstrækning, der er risiko for krænkende adfærd fra borgere, både i og udenfor arbejdstiden
 • kortlægge omfanget og karakteren heraf via registreringer i arbejdsskadesystemet, APV og trivselsmålinger
 • undersøge episoder med, og tilløb til, krænkende adfærd med henblik på at finde relevante løsninger i relation til risikoen og vurdere, om de valgte løsninger er effektive 

Arbejdsmiljø København kan hjælpe jer med at få styr på ovenstående opgaver og med at styrke jeres systematiske risikovurdering. Systematisk risikovurdering handler om at være på forkant i forhold til, hvornår der er en særlig risiko, og hvornår den er størst. 

 

2. Forebyggelse

Vis alle

Hvis der er risiko for arbejdsrelateret vold, trusler og chikane skal det forebygges som en fælles indsats på arbejdspladsen.

Som arbejdsplads skal I minimum forholde jer til, om I har rette grad af forebyggelse ift.:

 • Klare og entydige standarder og procedurer for opgaveløsningen 
 • Information og uddannelse af ledere og medarbejdere i konflikthåndtering og -forebyggelse  
 • Den fysisk indretning af arbejdspladsen  
 • En sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig udførelse af arbejdet  

Øvrige forebyggende foranstaltninger beror på en konkret risikovurdering. Det har størst effekt, når forebyggelsen sker på flere områder samtidigt.  
 
Arbejdsmiljø København kan hjælpe jer med vurdere, om I har rette grad af forebyggende tiltag, give inspiration til at gå nye veje i jeres forebyggelse og tilbyder bl.a.:

 • Eftersyn af jeres lokale retningslinjer
 • Rådgivning om fredelig og sikker indretning
 • Rådgivning om digital chikane
 • Supervision af medarbejdergrupper med udfordrende borgerkontakt
 • Workshop i konfliktnedtrappende adfærd
 • Undervisning i Styrket Borgerkontakt
 • Undervisning i Nænsom Nødværge: at håndtere en konflikt uden at gøre skade

3. Håndtering

Vis alle

Håndtering handler både om at vide, hvordan man skal agere under en episode med vold, trusler eller chikane, om akut opfølgning

Følgerne efter vold, trusler eller andre oplevelser med krænkende adfærd kan have alvorlige omkostninger både for den ramte og for arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt, at ansatte får den nødvendige psykologiske og praktiske støtte til at bearbejde en episode. 

I skal på arbejdspladsen have:

 • Tydelige og klare aftaler for, hvordan episoder håndteres og hvem der skal gøre hvad hvornår 
 • Mulighed for støtte og opbakning fra ledelsen  
 • Kollegial psykisk førstehjælp og adgang til professionel hjælp  
 • Arbejdsgang for analyse af hændelser og vurdering af indsats  
 • Minimumsprocedurer for politianmeldelse 
 • Praksis for registrering i arbejdsskadesystemet  

Ovenstående skal beskrives i jeres lokale retningslinjer for forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd fra borger, og i kort form i en beredskabsplan til den akutte situation.

Arbejdsmiljø København kan rådgive jer om ovenstående og yde:   

 • Hjælp til at udforme eller revidere jeres beredskabsplan ved akutte episoder, så I ved hvem, der gør hvad, hvis konflikter optrappes
 • Debriefing af grupper efter en episode med vold og trusler
 • Workshop i kollegial psykisk førstehjælp
 • Samtaleforløb ved en psykolog i Tidlig Indsats
 • Akut krisehjælp hos Falck, der leverer Københavns Kommunes akutte krisehjælp

Inspirationshæfte om fredelig indretning på arbejdspladsen