Smerter og nedslidning

Her finder du hjælp til at forebygge og reducere smerter i kroppen

Mange medarbejdere oplever at have ondt i kroppen på grund af det arbejde, de udfører. Dette på trods af, at der på mange arbejdspladser er blevet gjort flere tiltag for at nedsætte de fysiske arbejdsbelastninger ved indkøb af hjælpemidler, undervisning i arbejdsteknikker mm.

Årsagerne til smerter kan være mange. Ved fysisk tungt arbejde eller ved gentagne små belastninger over tid kan der opstå akutte skader eller overbelastninger i kroppens muskler, sener, led og ledbånd, hvilket kan føre til kortere- eller længerevarende smertetilstande i kroppen.

Oplever man fysiske belastninger over længere tid, kan det føre til nedslidning af kroppen. Nedslidning kan også forekomme som en naturlig aldersbetinget forandring i kroppen, som med tiden kan nedsætte vores fysiske ressourcer. Uanset årsagen til smerterne er det vigtigt at have fokus på at forebygge nedslidning og at reagere, hvis man oplever smerter.

Rådgivning fra Arbejdsmiljø København

Arbejdsmiljø København tilbyder rådgivning indenfor alle områder af det fysiske arbejdsmiljø. Vi tager altid udgangspunkt i jeres arbejdsplads og de udfordringer, I møder i dagligdagen. Forløbene skræddersys efter jeres behov og kan både være rettet den enkelte medarbejder, grupper af medarbejdere eller hele arbejdspladsen.

Rådgivningen kan både være rettet jer, der allerede har smerter, og jer, der ønsker at forebygge smerter og nedslidning.

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Vis alle

Til den enkelte medarbejder - afklaringsforløb hos fysioterapeut

Hvis man som medarbejder oplever smerter i kroppen eller er blevet ramt af en skade, tilbyder vi individuelle fysioterapeutiske forløb, hvor medarbejderen kan få øvelser, der kan mindske smerterne, og hjælp til at reducere belastninger i arbejdet.

Er du øm i kroppen eller døjer du med en skade, der påvirker din trivsel og arbejdsevne?

Uanset om du har stillesiddende arbejde, hårdt fysisk arbejde eller ensidigt arbejde, kan det være belastende for din krop. Varige belastninger kan føre til kroniske problemer og resultere i en sygemelding.

Arbejdsmiljø Københavns fysioterapeuter i Tidlig Indsats kan hjælpe med at forebygge, at ømhed og smerter udvikler sig til kroniske skader. Hvis skaden er sket, kan vi tilbyde vejledning og instruktion i øvelser, der kan være med til at afhjælpe problemet.

Afklaring og vejledning med udgangspunkt i dit arbejdsliv

Vi tager altid udgangspunkt i dit arbejdsliv, og vi har fokus på, hvilke belastninger du udsættes for, og hvordan de eventuelt kan reduceres.

Vores tilgang er undersøgende og løsningsfokuseret, og under konsultationerne vil du bl.a. få mulighed for at:

 • Få undersøgt og afklaret de belastninger og problemer, du oplever i kroppen
 • Få afdækket hvilke fysiske belastninger, du oplever i dit arbejde
 • Få vejledning og øvelser, der tager fat i netop dine problemer og hvordan du forebygger fremtidige belastninger
 • Få vurderet, om der er behov for yderligere behandling i andet regi og hjælp til at komme i relevant behandling

Ændring af belastninger og arbejdsrutiner

Under forløbet kan fysioterapeuten sammen med dig og din arbejdsplads drøfte muligheder for ændring af belastninger og arbejdsrutiner.

Der kan også være mulighed for at modtage ergonomisk vejledning fra én af Arbejdsmiljø Københavns konsulenter.

Tilmelding til Tidlig Indsats

Til hele arbejdspladsen - vurdering af fysiske belastninger i dit arbejde

Smerter i kroppen og risiko for nedslidning hænger ofte sammen med måden arbejdet udføres eller organiseres på, måden I har indrettet jer, og de arbejdsredskaber, der til rådighed. Ergo- og fysioterapeuterne i Arbejdsmiljø København kan vurdere belastningerne i arbejdet og rådgive jer i, hvordan I bedst håndterer og forebygger smerter og nedslidning.

Uanset om dit arbejde er fysisk anstrengende, eller om det overvejende er stillesiddende, kan der være arbejdsstillinger og bevægelser, der overbelaster kroppen. Har du smerter, eller er du bange for, om dit arbejde slider på din krop, er det en god ide at se på ergonomien i dit arbejde.

Arbejdsmiljø København tilbyder at komme ud til dig på din arbejdsplads og undersøgere de ergonomiske forhold i arbejdet.

Vi tager udgangspunkt i dine oplevelser af belastningerne og dine arbejdsrytmer. Sammen med dig vil vi gennemgå alle aspekter af de ergonomiske forhold – lige fra arbejdsstillinger og udstyr til organisering af arbejdet. Det kan give ideer til, hvordan tingene kan gøres på nye måder, der tager bedre hensyn til dig og din krop.

Den rådgivning og de løsningsforslag, vi giver, vil være tilpasset dig og din arbejdsplads behov og ressourcer. Da årsagerne til smerter og nedslidning ofte er komplekse, involverer løsningsforslagene i nogle tilfælde både mindre og større omlægninger i arbejdet. Det kan fx dreje sig om:

 • inventar, indretning og fysiske rammer
 • arbejdsredskaber, hjælpemidler, udstyr og maskiner
 • arbejdsteknik, arbejdsstillinger og arbejdsmetoder
 • arbejdstøj og værnemidler
 • arbejdsorganisering, planlægning og arbejdsfordeling
 • instruktion og undervisning
 • holdninger, traditioner og normer

Det kan derfor være nødvendigt at have en repræsentant fra ledelsen med i udarbejdelse af en handleplan.

Giv rengøringsmetoderne et sundhedstjek

De hjælpemidler, der er til rådighed på arbejdspladsen, og måden, medarbejderne bruger dem på, har afgørende betydning for, hvor meget rengøringsarbejdet slider på kroppen. Et sundhedstjek af rengøringsmetoderne på arbejdspladsen kan give inspiration til nytænkning samt danne et overblik over, hvad medarbejderne og arbejdspladsen kan gøre for at undgå belastninger i arbejdet.

Arbejdsmiljø København mødes med jer på jeres arbejdsplads, så der tages udgangspunkt i de redskaber, jeres medarbejdere bruger i hverdagen og den konkrete situation på arbejdspladsen. Det bedste udbytte opnås, hvis både ledelse og medarbejdere deltager på mødet. Dels for at få et fælles billede af aktuelle problemer, dels for at kunne prioritere eventuelle forslag til ændringer. Arbejdsmiljø København præsenterer sin viden og erfaringer om rengøringsredskaber og -metoder. Vi gennemgår i fællesskab jeres redskaber og stiller nysgerrige spørgsmål, så vi får analyseret de problemstillinger, I eventuelt har på arbejdspladsen. Vi undersøger:

 • Hvad kan gøres anderledes med de redskaber, I har?
 • Hvilke nye redskaber kunne I have gavn af indenfor de økonomiske rammer, der er til stede?
 • Kan der bruges maskiner til nogen funktioner?
 • Vil nye rutiner og metoder gøre arbejdet lettere?

Hvis I ønsker det, laver vi til slut en handlingsplan for, hvordan arbejdspladsen fremover kan arbejde videre med en forbedring af arbejdsmiljøet. Sundhedstjekket kan indgå som en del af jeres APV.

Elastiktræning på arbejdspladsen

Ønsker I at styrke bevægelsesapparatet og forebygge spændinger i kroppen, så er elastiktræning en nem og simpel træningsform, hvor alle på arbejdspladsen kan deltage.

Arbejdsmiljø København har erfaring med, at elastiktræning kan have langtidsholdbare effekter. Særlig stor er effekten på de arbejdspladser, hvor både ledelse, medarbejdere og arbejdsmiljøorganisation arbejder med træningen som en integreret del af hverdagen og arbejdsmiljøarbejdet.

Træningen giver samtidig sociale og faglige gevinster. Som en kursist sagde: ”Når vi står og laver elastikøvelser, griner og snakker vi, hvilket gør det nemmere at gå til en kollega og spørge om noget fagligt.”

Arbejdsmiljø København skræddersyr et forløb og målretter øvelserne, så de passer netop til jer og jeres arbejdsliv. På denne måde kan I styrke de muskler, som er vigtige for, at I kan fungere i jeres arbejde. Efter I er blevet introduceret for en række gode og enkle øvelser, er det tanken, at I selv skal videreføre træningen – enten ved at udpege en ”elastiskansvarlig” eller ved at lade rolle gå på skift.

Et forløb på jeres arbejdsplads kan eksempelvis bestå af:

 • Dialogmøde på ca. en time, hvor vi laver en konkret plan til et tiltag med elastiktræning
 • Præsentation af selve træningen få dage efter eller samme dag
 • Evaluering af indsatsen efter en passende periode, hvor vi sammen opsummerer erfaringerne med henblik på fremadrettede initiativer.

Arbejdsmiljø København kan også komme ud og præsentere elastiktræning på temadage, sundhedsmesser, personalemøder og lignende fora.