Samarbejde og trivsel

Et godt samarbejde er kernepunktet for en velfungerende arbejdsplads med høj trivsel

Problemer i samarbejdet kan have mange og store omkostninger – både af økonomisk og menneskelig art.

Der kan være mange årsager til, at samarbejdet og trivslen på arbejdspladsen udfordres; uenighed og forskellige holdninger til håndtering af arbejdsopgaverne, en dårlig omgangstone, konflikter ml. medarbejdere eller grupper af medarbejdere, ændringer i arbejdet, et højt arbejdspres m.m.

Alle disse forskellige problemstillinger kan resultere i, at samarbejdet og trivslen belastes, og det vil desværre ofte også betyde, at arbejdspladsen får sværere ved at løse sin kerneopgave.

Rådgivning fra Arbejdsmiljø København

Arbejdsmiljø Københavns rådgivning til udvikling og forbedring af samarbejde og trivsel tager altid udgangspunkt i jeres arbejdsplads’ konkrete behov. Vi hjælper jer med at afdække eventuelle problemstillinger og arbejder sammen med jer om at få håndteret disse – ud fra et fremadrettet og løsningsorienteret fokus. Vi kan hjælpe, hvad enten det handler om samarbejde i teams, mellem teams, mellem ledere og medarbejdere eller andre typer af samarbejds- og trivselsproblemer.

Hvis I ønsker at arbejde forebyggende med samarbejdet, kan rådgivningen fx handle om at give inspiration til bedre og mere spændende møder, at udvikle jeres teamsamarbejde, arbejdspladsens sociale kapital og/eller bedre feedback- og dialogprocesser.

Den sociale kapital på en arbejdsplads er udtryk for arbejdspladsens evne til at samarbejde på en tillidsfuld og retfærdig måde om at løse den fælles opgave. Læs her mere om, hvordan arbejdet med den sociale kapital på arbejdspladsen kan have gavnlige effekter i forhold til blandt andet trivsel, effektivitet og kvalitet.

Hvis samarbejdet er gået i hårdknude, kan I få konsulentbistand til at forbedre kommunikations- og samarbejdskulturen. Dette kan fx være nødvendigt, når:

 • Kommunikationen på arbejdspladsen er gået i stå.
 • Omgangstonen er blevet hård og konfliktfremmende.
 • Arbejdspladsen mangler trivsel, og arbejdsglæden skal styrkes.

Vi kan også hjælpe med konkret konflikthåndtering, når konflikten er særligt tilspidset.

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Vis alle

Inspirationsoplæg

Få nye input til at fremme trivsel og samarbejde

Hvis I mangler ny inspiration til arbejdet med samarbejde og trivsel på arbejdspladsen, tilbyder Arbejdsmiljø København at holde et inspirationsoplæg for hele eller dele af personalegruppen.

Inspirationsoplægget kan fx handle om:

 • Trivselsfremmende faktorer i arbejdslivet
 • Selvledelse
 • Kommunikation og feedback
 • Konflikter og konflikthåndtering
 • Social kapital
 • Organisatorisk robusthed
 • Gode møder
 • Værdier og arbejdspladskultur

Udbyttet for arbejdspladsen kan være ny viden og indsigt, der hjælper til at skabe forståelse og motivere til handling. Et oplæg kan give arbejdspladsen en fælles reference – et fælles sprog. Det kan også sætte jeres egne oplevelser og erfaringer i perspektiv og meget andet.

Temadag

Vær fælles om at skabe trivsel og samarbejde på jeres arbejdsplads

Arbejdsmiljø København kan hjælpe med at tilrettelægge og afholde en temadag med henblik på at fremme trivsel og samarbejde på arbejdspladsen.

Temadagen kan have fokus på forskellige temaer eller problemstillinger, fx: 

 • Anerkendende kommunikation 
 • Social kapital
 • Samarbejde og tillid i personalegruppen
 • Trivsel i en forandringstid
 • Afklaring af opgaver og faggrænser 
 • Fra fravær til trivsel

Temadagen vil normalt være en vekslen mellem oplæg, gruppearbejde og plenumdrøftelser krydret med fysisk aktivitet eller andet, der understøtter processen. Temadagen kan være en enkeltstående aktivitet, men den kan også være startskud eller opsamling på en længere proces.

Arbejdsmiljø Københavns rolle på dagen vil blive aftalt i samarbejde med arbejdspladsen. Det bedste udbytte opnås, hvis ledelse og/eller medarbejdere deltager i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af dagen.

Sparring til arbejdsmiljø- og/eller ledergruppe

Hjælp til kortlægning og håndtering

Mange samarbejds- og trivselsproblematikker havner på ledelsens og MED-/samarbejdsudvalgets bord, og som ledelse og medarbejderrepræsentant er man oftest nøgleperson i forhold til at få håndteret og løst problematikken.

Det kan til tider være svært at vide, hvordan situationen bedst gribes an, og hvordan problemerne kan løses. Arbejdsmiljø København tilbyder sparring og rådgivning i denne proces, og vi kan fx hjælpe med at:

 • udrede problematikken 
 • drøfte handlemuligheder
 • afklare ledelsens rolle og ansvar

Velfungerende teams

Støtte til etablering og udvikling af samarbejde i teams

At arbejde i teams kan i mange tilfælde øge effektiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen og give organisatorisk fleksibilitet, kompetenceudvikling og trivsel blandt medarbejderne. Omvendt kan et team, der ikke fungerer optimalt, betyde interne konflikter og udfordringer for opgaveløsningen og trivslen.

Arbejdsmiljø København kan give inspiration, støtte og rådgivning til, hvordan trivsel og samarbejde bedst opnås i jeres team. Støtten tilpasses jeres behov og kan både være rettet mod lederen, teamet eller hele arbejdspladsen i form af sparring, temadage mm.

Rådgivningen kan være indenfor flere områder af teamsamarbejdet:

Teamdannelse

I kan få rådgivning om, hvordan I bedst etablerer et nyt team. Det drejer sig blandt andet om, hvordan I definerer teamets rammer, opgaver og mål, hvem der har hvilke kompetencer og ansvarsområder, hvilken omgangstone der skal være gældende, og hvordan man tænker om uenigheder. På denne måde sikres den bedste opstart, så der er gode vilkår for at få et velfungerende og engageret team. 

Teamudvikling

Det kræver en fortløbende indsats at få et team til at fungere optimalt. Det handler blandt andet om at understøtte udviklingen af teamfærdighederne, så medarbejdernes forskellige kompetencer kommer i spil, så læring og evaluering er integreret i måden teamet samarbejder på, og så kommunikationen i teamet fremmer trivsel såvel som faglig udvikling og høj kvalitet i opgaveløsningen.

Når teamsamarbejdet kører af sporet

Når teamsamarbejdet volder problemer, kan Arbejdsmiljø København hjælpe med at udrede problematikken, finde handlemuligheder og drøfte rammerne for teamet. Vi kan støtte processen med at få teamet tilbage på en kurs, der styrker trivsel og samarbejde.

Proceskonsultation

Støtte til håndtering af samarbejdsproblematikker

Ønsker I at gøre noget ved en samarbejdsproblematik, men har brug for hjælp til at afdække problemet, hvem der skal involveres, og hvordan det kan håndteres? Så kan I få støtte fra Arbejdsmiljø København i form af proceskonsultation. En sådan type rådgivning fungerer ved, at arbejdspladsen i en aftalt periode får tilknyttet en konsulent som ressourceperson, der følger, hjælper og gennemfører aktiviteter i samspil med arbejdspladsen.

Et procesforløb kan fx bestå af:

 • Fællesmøder
 • Oplæg
 • ’Hjemmeopgaver’
 • Støtte til forankring af nye måder at gøre tingene på
 • Samtaler – individuelt eller gruppevis
 • Observation og feedback på samarbejdsprocesser
 • Kulturanalyse

Proceskonsultationens indhold og omfang varierer dog alt efter den givne problemstilling og arbejdspladsens behov. Selve processen lægges ikke fuldstændig fast fra start, da de forskellige tiltag løbende udvikles på baggrund af de behov, der viser sig undervejs.

Processen foregår ved, at en konsulent fra Arbejdsmiljø København sammen med en arbejdsgruppe (fx ledelsen eller trioen) mødes og tilrettelægger et forløb med en bestemt målsætning for øje. Forløbet vil normalt foregå på arbejdspladsen, men nogle interventioner kan med fordel finde sted hos Arbejdsmiljø København, fx individuelle samtaler.