Udvikling af lokale retningslinjer

Sådan er proceduren for håndtering af krænkende adfærd - og sådan bliver arbejdspladsens værdier og normer mere tydelige.

Sexisme, seksuel chikane og andre former for krænkende adfærd kan opstå som resultat af uklare værdier og uklare normer på arbejdspladsen. Et af formålene med lokale retningslinjer er at gøre arbejdspladsens værdier og normer mere tydelige.  En anden central komponent er at have en procedure for, hvordan arbejdspladsen håndterer konkrete oplevelser af krænkende adfærd. Det er vigtigt, at alle på arbejdspladsen ved, hvad de skal gøre, hvis de er vidne til eller oplever sig udsat for krænkelser, herunder hvem de skal gå til, og hvad den videre proces er. 

Lokale retningslinjer og procedurer for krænkelser i det interne samarbejde er med til at signalere ansvarlighed og systematik, og kan derfor bidrage til at skabe tryghed. Det vil altid være nemmere at udarbejde lokale retningslinjer og procedurer i ”fredstid”, men det kan også være nødvendigt at gøre det i kølvandet på konkrete anklager om sexisme eller seksuel chikane. 

Med den aktuelle undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd er der lige nu særligt fokus på sexisme i Københavns Kommune. Men det er en fordel, hvis I udarbejder lokale retningslinjer omkring krænkende adfærd generelt (dvs. både mobning, chikane, krænkende sprogbrug, sexisme og seksuel chikane mv.). Derved får I det bedste grundlag for både forebyggelse og håndtering fremadrettet.  

Hvem skal udarbejde retningslinjerne? 

Arbejdsmiljø København anbefaler, at retningslinjerne udformes i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, fx i arbejdsmiljøgruppen/Trio og i MED/arbejdsmiljøudvalget. Arbejdsmiljø København kan også støtte jer i processen. 

Det er en god ide at få medarbejdernes input til retningslinjerne. Inputtene kan man bl.a. få ved at afholde en workshop om emnet, eller ved at sætte det på dagsordenen til et personalemøde. 

Hvad skal retningslinjerne indeholde? 

Jeres lokale retningslinjer bør tage afsæt i Københavns Kommunes politik vedr. krænkende adfærd. Den er med til at udstikke den overordnede ramme for, hvordan kommunen identificerer, forebygger og håndterer krænkende adfærd på arbejdspladsen. Vær opmærksom på, at jeres forvaltning også kan have forvaltningsmæssige retningslinjer, som I bør forholde jer til. Disse kan I finde på KKintra. 

Jeres lokale retningslinjer bør indeholde: 

  • En beskrivelse af klare normer og værdier for en professionel og ordentlig adfærd på arbejdspladsen - herunder det særlige ledelsesansvar  
  • Definitioner af  (og gerne eksempler på),  hvad krænkende adfærd er – og IKKE er. Henvis gerne til definitionerne i kommunens politik 
  • En beskrivelse af hvad, I som arbejdsplads gør for systematisk at forebygge krænkende adfærd mellem ansatte, herunder hvordan I forebygger, at konflikter udvikler sig til krænkende adfærd  
  • En klar procedure for håndtering af oplevelser med krænkende adfærd 
  • En plan for hvordan nyansatte introduceres for retningslinjerne, samt hvordan I sikrer, at de ’holdes i live’, fx ved at at indgå i jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Arbejdsmiljø København har udarbejdet en skabelon, som kan hjælpe jer, når I skal udvikle jeres egne retningslinjer lokalt og konkret. Find den herunder.