Fravær

Det fungerer bedst, når vi alle sammen er på arbejde

Et højt fravær har ikke kun betydning for den medarbejder, der er fraværende. For kollegerne kan et højt fravær på arbejdspladsen betyde, at der er flere opgaver, og at der derfor skal løbes hurtigere. For ledelsen betyder det flere sygefraværssamtaler, ændrede prioriteringer og højere arbejdsbelastning. Og for brugerne/borgerne kan et højt fravær komme til at betyde, at de ikke får den samme kvalitet i ydelsen. Der er mange gode grunde til at handle på fraværet – også inden det bliver for højt. 

Det handler om at styrke nærværet for at nedbringe fraværet.

Støtte fra Arbejdsmiljø København 

I kan få hjælp hos Arbejdsmiljø København til alle problemstillinger vedrørende fravær - hvad enten det handler om korttidsfravær eller langtidsfravær, og hvad enten det drejer sig om en konkret medarbejder, om fraværskulturen på arbejdspladsen, eller om det strategiske arbejde med at nedbringe sygefravær. 

Vi kan også rådgive om arbejdsfastholdelse og rummelighed, når en medarbejder har nedsat funktionsevne over en periode eller permanent. Desuden afholder vi forskellige temadage til ledere og arbejdsmiljøgrupper/Trioer/MED-udvalg, der vil styrke arbejdet med sygefravær på arbejdspladsen. 

Eksempler på støtte fra Arbejdsmiljø København

Vis alle

Telefonisk rådgivning

Det er let at få kontakt til Arbejdsmiljø København for en indledende telefonisk drøftelse af problemstillingen og mulighederne vedrørende fravær. I den daglige telefontid kan vi rådgive om mulighederne for hjælp og støtte til jeres situation, og vi kan ofte allerede i den telefoniske kontakt hjælpe jer med at tage hul på løsning af problemerne. 

Ring til os  - du finder telefonnummer og åbningstider her

Temadage og workshop om at håndtere fravær

Arbejdsmiljø København tilbyder to forskellige temadage om at styrke arbejdet med fravær/nærvær. Desuden holder vi ½-dags workshop for ledere med stress-sygemeldte medarbejdere. 

Kom i hus med sygefraværsopgaven: Find balancen mellem empati og handlekraft

Denne temadag retter sig mod ledere og bidrager til at styrke deltagerne i at håndtere vanskelige fraværsforløb. Der er især fokus på, hvordan lederen kan skabe gode, systematiske samtaler med de enkelte medarbejdere. 

Kom i hus med fraværsopgaven i Trio og MED

Denne temadag er for den samlede trio på arbejdspladsen (TR, AMR og leder) eller evt. hele MED-udvalget. Det handler om at styrke samarbejdet om et målrettet arbejde med fravær/nærvær.

Hjælp dine medarbejdere godt tilbage efter stress

Workshop for ledere med personaleansvar, hvor du får mulighed for at drøfte og dele erfaringer med lederkolleger, som også dagligt står med lignende udfordringer.  

Tidlig Indsats

Tidlig Indsats er et tilbud hos Arbejdsmiljø København til ansatte i Københavns Kommune, der har brug for afklaring og støtte til at håndtere mistrivsel og sygefravær på arbejdspladsen. Tidlig Indsats består i et forløb over fem gange for de enkelte medarbejdere. 

Vi tilbyder forløb hos fysioterapeut når det drejer sig om fysiske problemstillinger. Vi tilbyder forløb hos psykolog, når det handler om psykosocial mistrivsel. 

Ud over individuelle samtaler med den ansatte, omfatter forløb hos psykolog også dialog med lederen om arbejdspladsens øvrige indsats for at bedre medarbejderens situation. 

Det er den ansattes leder, der tilmelder til et forløb.

Ledersparring

I konkrete situationer, hvor fraværsopgaven er særligt vanskelig, har lederen mulighed for et sparringsforløb på op til tre gange i Arbejdsmiljø København. Her kan I få hjælp til at få øje på muligheder og udvikling af den aktuelle situation. 

Bistand til fraværshåndtering på jeres arbejdsplads

Hvis I oplever et højt fravær hos jer, og I har kæmpet forgæves med at gøre noget ved det, har Arbejdsmiljø København særlig ekspertise i at hjælpe med at håndtere fraværsrelaterede problematikker. 

Forløbet skræddersys til jeres arbejdsplads. Nedenfor giver vi et par eksempler som inspiration. 

Udforsk fraværskulturen på jeres arbejdsplads

Har der udviklet sig en uhensigtsmæssig kultur på jeres arbejdsplads omkring fravær, nærvær og trivsel, kan vi hjælpe jer med at analysere, hvad der ligger til grund, og hvordan hhv. ledelsen, medarbejderne og MED- eller arbejdsmiljøorganisationen kan arbejde med at forandre kulturen. Der anmodes om Rådgivning via Timebanken. 

Fra fravær til nærvær

Organisationskonsulenterne fra Arbejdsmiljø København kan give jer inspiration til jeres forebyggende arbejde: Hvordan I kan nedbringe fraværet ved at øge nærværet. Der ansøges om Rådgivning via timebanken.

Skab systematik i fraværsarbejdet 

Systematik giver en gennemsigtighed – både overfor den fraværende og de øvrige medarbejdere – der er med til at øge oplevelsen af retfærdighed og tillid. Arbejdsmiljø København kan hjælpe jer med at skabe systematik i forhold til både forebyggelse og håndtering af fravær. 

Ring til os  - du finder telefonnummer og åbningstider her

Støtte til at styrke den rummelige arbejdsplads

Tidens særlige udfordringer med at rekruttere det nødvendige antal medarbejdere gør det ekstra vigtigt at beholde de medarbejdere, vi allerede har – også selvom de måske har nedsat funktionsevne i en periode – eller permanent – på grund af helbredsmæssige forhold. Vil I arbejde for at skabe rummelighed for medarbejdere med funktionsnedsættelse på arbejdspladsen, kan Arbejdsmiljø København også bidrage. 

Når man vil skabe en rummelig arbejdsplads, er der mange forhold at overveje. Det handler om at have klare aftaler med den enkelte medarbejder, og en gennemsigtighed for resten af gruppen. Det handler også om at sikre arbejdsfællesskabet, så det er stærkt nok til, at der er plads til rummeligheden. 

Jeres MED eller arbejdsmiljøgruppe er et godt sted at drøfte, hvilke muligheder I har for at styrke rummeligheden på de forskellige niveauer af jeres organisation. Arbejdsmiljø København kan hjælpe jer med at planlægge et Temamøde om arbejdsfastholdelse. 

Temadagen giver mulighed for at drøfte nogle af de dilemmaer, der kan være forbundet med arbejdsfastholdelse. Hvis ledere og medarbejderrepræsentanter kan finde et fælles ståsted, er det nemmere at kommunikere til resten af arbejdspladsen.

Ring til os på telefon 3366 5766 #1 dagligt mellem kl. 9-13 for at høre om muligheder.

Se også redskabet” Arbejdsfællesskabets rummelighed”, der uddyber dine muligheder for at arbejde med arbejdsfællesskabet så det kan rumme særlige vilkår for enkelte medarbejdere i en periode. 

(Redskabet er under udarbejdelse og bliver lagt på siden snarest muligt)

Rådgivning om strategisk arbejde med sygefravær

I Københavns Kommune er der udarbejdet overordnede fraværspolitikker, som gælder for alle arbejdspladser i pågældende forvaltning. Fraværspolitikken er med til at understrege arbejdspladsens mål, retningslinjer og holdninger i forhold til fravær og fastholdelse. Derudover kan politikken tydeliggøre overfor såvel medarbejdere og ledere, hvordan fravær håndteres på arbejdspladsen. 

Ønsker I at arbejde strategisk og systematisk med fravær og tilknytning/fastholdelse i jeres MED, er forvaltningens fraværspolitik et godt udgangspunkt. I kan drøfte lokale forhold og fastlægge lokale retningslinjer, der er tilpasset virkeligheden på jeres arbejdsplads. Det er selvfølgelig vigtigt, at lokale fraværspolitikker eller retningslinjer, lægger sig op ad de udstukne rammer i jeres forvaltnings fraværspolitik.

Arbejdsmiljø København kan rådgive jer i forhold til, hvordan I arbejder med at implementere fraværspolitikken og få den til at leve i hverdagen. Vi kan være med til at sætte rammerne for en god dialog, hvor relevante parter deltager, og støtte jer i at få politikken ”til at leve” i organisationen. Indholdet i og omfanget af rådgivningen tilpasses jeres behov og afklares på et indledende møde.

Ring til os  - du finder telefonnummer og åbningstider her