Arbejdsskader- og ulykker

Få en god forebyggelses- og registreringspraksis og styrk sikkerhedskulturen

Forebyggelse af arbejdsskader og arbejdsulykker er i sagens natur vigtig. Først og fremmest kan de have alvorlige konsekvenser for de direkte involverede personer. Derudover kan ulykker og skader på arbejdspladsen påvirke den generelle trivsel samt have store økonomiske konsekvenser, både for den enkelte og for arbejdspladsen.

Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at ”arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt”. Derudover stiller lovgivningen en række specifikke krav til registrering, indberetning og forebyggelse på dette område, som er vigtige for arbejdspladserne at kende til.

Rådgivning fra Arbejdsmiljø København

Har I haft arbejdsskader eller -ulykker på arbejdspladsen? Ønsker I at arbejde mere forebyggende for at undgå, at ulykker og skader forekommer? Har I brug for hjælp til at registrere og analysere ulykker? Eller ønsker I at få et indblik i den sikkerhedskultur, der eksisterer på jeres arbejdsplads?

Arbejdsmiljø København tilrettelægger rådgivningen efter de behov, I har på jeres arbejdsplads. Rådgivningen kan både handle om, hvordan arbejdspladsen kan sætte gang i forebyggelsesarbejdet, om hvordan man kan registrere og handle på skader og ulykker, hvis uheldet alligevel skulle være ude, samt om hvordan man kan skabe bedre kår for opmærksomheden på sikkerhed på arbejdspladsen.

Eksempler på Arbejdsmiljø Købehavns rådgivning

Vis alle

Forebyggelse af arbejdsulykker og nærved-ulykker (til MED/arbejdsmiljøudvalget)

Arbejdsmiljø København kan støtte jeres arbejdsmiljøorganisation i at arbejde systematisk med at forebygge arbejdsulykker og nærved-ulykker.
Har I fx haft alvorlige arbejdsulykker, eller forekommer den samme type af ulykker ofte? I så fald kan der være behov for at analysere, hvad der skal til for at undgå, at det sker igen.

Rådgivningen er målrettet arbejdsmiljøorganisationen, da denne har en særlig opgave med at forebygge arbejdsulykker og nærved-ulykker.

Rådgivningen kan fx handle om:

 • Hvordan ser ulykkesbilledet ud i jeres enhed/på jeres arbejdsplads?
 • Hvad gør I allerede, der virker godt - eller ikke virker - i forhold til at nedbringe antallet og alvorligheden af arbejdsulykker? Hvilke metoder anvender I? Og er der god sammenhæng til APV arbejdet?
 • Lovstof om opgaver, ansvar og roller
 • Inspiration til andre metoder, som I kan anvende samt træning af disse metoder
 • Hvad kan være relevant at arbejde videre med I jeres enhed/på jeres arbejdsplads?
 • Den årlige drøftelse af arbejdsulykker og plan for det videre arbejde

Omfanget af rådgivningen tilpasses til jeres situation og behov, og kan eksempelvis foregå på et temamøde for MED/arbejdsmiljøudvalget.

Risikovurdering

Vær på forkant og undgå arbejdsulykker og nedslidning

Arbejdsmiljø København kan hjælpe arbejdspladserne med at vurdere forskellige risici i arbejdet - både i forhold til arbejdsulykker og i forhold til, om der finder langvarig nedslidning sted, som kan resultere i arbejdsskader.

En systematisk risikovurdering kan være med til at påvise, om opgaveløsningen foregår på forsvarlig vis i forhold til sikkerheden, eller om det kan være nødvendigt at få ændret på forhold i og omkring arbejdet. Arbejdsmiljø København betragter risikovurderingen som en dialog mellem leder og medarbejder-repræsentanter med henblik på at finde en fornuftig løsning på eventuelle risici.

Når arbejdspladsen med hjælp fra en af vores konsulenter har fået gennemført en analyse af mulige risici i arbejdet, rådgiver og hjælper vi ligeledes arbejdsmiljøorganisationen med, hvordan der kan arbejdes videre mhp. at få forebygget disse risici, således at arbejdspladsen kan leve op til egne samt til lovgivningens krav til sikkerhed i arbejdet. Vi kan desuden hjælpe arbejdspladsen med at få koblet risikovurderingen til arbejdspladsens øvrige APV- arbejde.

Det kan være relevant at lave en risikovurdering, hvis arbejdspladsen fx skal:

 • have nye opgaver eller effektivisere kerneopgaven
 • modtage nye medarbejdere eller nye borgere
 • have en ny organisation - fx i forbindelse med en sammenlægning
 • indføre ny teknologi og nye arbejdsmetoder
 • benytte nye produkter
 • bygge om eller bygge helt nyt

Indholdet og omfanget af rådgivningen tilpasses arbejdspladsens behov og situation.

Styrkelse af sikkerhedskulturen

Bliv opmærksom på sikkerheden på jeres arbejdsplads

Oplever I  problemer med at tage tilstrækkeligt hensyn til sikkerheden på jeres arbejdsplads? Måske endda selv om I har  de formelle sikkerhedsregler og procedurer på plads og ved en masse om, hvad man bør gøre for at passe på sig selv og hinanden? Hvad udkonkurrerer mon hensynet til sikkerhed hos jer? – Og hvad skal der til for at I i fællesskab kan sætte sikkerhed mere i forgrunden i det daglige arbejde?

Arbejdsmiljø Københavns konsulenter kan hjælpe jer med at blive klogere på, hvad I kan gøre for at styrke opmærksomheden på sikkerhed hos jer og dermed nedbringe antallet af arbejdsulykker og –skader. I en dialog med arbejdsmiljøgruppen, ledelsen eller hele personalegruppen kan der fx sættes fokus på:

 • Opmærksomheden på sikkerhed – hvor udbredt er den?
 • Hvor alvorligt mener I det med sikkerhed hos jer? Hvordan kan man se og høre det?
 • Hvordan bidrager kontakter om sikkerhedssituationer på kryds og tværs til jeres sociale kapital?
 • Hvilke situationer eller dilemmaer kan få jer til at gå på kompromis med at passe på jer selv og hinanden?
 • Hvilket ledelsesfokus har sikkerhed – i ord og handling?

Allerede gennem disse dialoger styrker I sikkerhedskulturen. Ved at tale om sikkerhed øges sikkerhed. Dialogerne er handlingsfokuserede og munder således ud i nye greb til arbejdsmiljøgruppen, ledelsen og den enkelte.

Arbejdsmiljø Københavns konsulenter kan også give jer idéer til, hvordan I selv kan gå på opdagelse på jeres arbejdsplads og få øje på dilemmasituationer og automatpiloter, som I vil udfordre for at styrke sikkerheden.

Indhold og omfanget af rådgivningen skræddersyes på baggrund af jeres behov og ønsker.

Hjælp til statistik

Brug jeres ulykkesregistreringer til at arbejde forebyggende

Arbejdsmiljø København tilbyder analyser, der kan sige noget om omfanget af forskellige ulykkestyper og identificere deres mønstre - fx hvornår ulykkerne rammer og hvor. Analyserne kan bl.a. dokumentere udviklingen i antallet, være med til at påvise om der er behov for at sætte ind med nye tiltag og til at illustrere, om en indsats har båret frugt.

Arbejdsmiljø København kan også hjælpe MED/arbejdsmiljøudvalg og forvaltninger med at trække data ud fra ulykkesregistreringen. Disse data kan bruges til at skabe overblik til den årlige drøftelse af arbejdsulykker.

Jo bedre og jo mere konsekvente enhederne er til at registrere ulykkerne – jo bedre er mulighederne for at gennemføre analyser, der er informative og retvisende. Som en del af denne ydelse kan I derfor også få bistand til at forbedre jeres registreringspraksis.

Efter aftale præsenteres resultatet af analyserne i diagrammer, tabeller og forklarende tekst. Arbejdsmiljø København kan desuden bidrage med fortolkninger af resultaterne skriftligt eller mundtligt i forbindelse med et møde på jeres arbejdsplads.

Tilbud til den ulykkesramte

I gang igen efter en arbejdsskade/-ulykke

Arbejdsmiljø København har en række tilbud til ansatte i Københavns Kommune, der har været udsat for en ulykke i forbindelse med deres arbejde.

Arbejdsmiljø København samarbejder med kommunens interne forsikringsenhed i Koncernservice (Arbejdsskadesekretariatet). Alle skadelidte modtager orientering om muligheden for at benytte Tidlig indsats ved behov. I de tilfælde, hvor der er forventning om et længere fravær i forbindelse med ulykken, opfordres skadelidte til at tage kontakt til Tidlig indsats.

Styrket fokus på arbejdsulykker

Læs om Københavns Kommune indsats SIKKER, der skal reducere antallet af arbejdsulykker på de københavnske arbejdspladser