Guide: Fra politik til lokal retningslinje

– en guide til at udarbejde lokal retningslinje for krænkende adfærd fra borgere og eksterne samarbejdspartnere

Dette er en guide til, hvordan I kan lave eller justere jeres lokale retningslinje for forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd fra borgere og eksterne samarbejdspartnere, dvs. fra jeres målgruppe af borgere og deres pårørende, andre borgere eller samarbejdspartnere udenfor kommunen.

Guiden består af 5 trin til komme i mål med en lokal retningslinje, som bliver brugt efter hensigten. Den er udarbejdet i tråd med Københavns Kommunes politik og retningslinjer vedr. vold, trusler, chikane, seksuel chikane, mobning mv. (krænkende adfærd) på arbejdspladsen.

Guidens fem trin

Vis alle

Trin 1: ”Sæt i gang”

MED-udvalget vælger en tovholder og nedsætter en arbejdsgruppe

Det er MED-udvalget, der er ansvarlige for at sætte en udarbejdelse eller justering af den lokale retningslinje på arbejdspladsen i gang, så den lever op til Københavns Kommunes overordnede politik på området.

AMK anbefaler, at tovholderen er i stand til at arbejde systematisk, tage ansvar og formidle mundtligt og skriftligt, samt afse tid til opgaven.

AMK anbefaler, at der i arbejdsgruppen er både ledelses- og medarbejderrepræsentanter fx AMR og TR, da arbejdsgruppen skal have et engagement og kunne skabe følgeskab på arbejdspladsen til den nye retningslinje.   

Første møde i arbejdsgruppen

På første møde i arbejdsgruppen skal tovholder klæde arbejdsgruppen på med viden om

  • Hvad krænkende adfærd er
  • Arbejdsmiljøloven og Københavns Kommunes politik på området samt eventuelle forvaltningsspecifikke procedure og retningslinjer   
  • Hvad den lokale retningslinje skal indeholde
  • Hvad arbejdspladsen allerede har af retningslinjer og beredskabsplaner på området  

Tovholder kan hente PowerPoint-oplæg samt drejebog til mødet herunder.

Der laves forventningsafstemning om tid, opgaver og ansvar i arbejdsgruppen. Tovholder/arbejdsgruppen kan hente en skabelon til en trin- og tidsplan herunder. 

Afslutningsvis gennemgår tovholder materiale til ”MED skal med” mødet, samt introducerer opgave til arbejdsgruppen om at tage referat fra mødet.

Trin 2: ”MED skal med”

Møde i MED-udvalget

Tovholder er mødeleder for et 2 timers møde i MED-udvalget om udarbejdelse af den lokale retningslinje for krænkende adfærd fra borgere og eksterne samarbejdspartnere.

Tovholder forbereder mødet ved at indsamle data om forekomst af krænkende adfærd på arbejdspladsen fra trivselsundersøgelsen, APV, registreringsskemaer, arbejdsskadesanmeldelser o. lign. 

Tovholder kan hente PowerPoint-oplæg og en drejebog til mødet herunder.

Trin 3: ”Dialog med alle”

Workshop for hele arbejdspladsen

Formålet med workshoppen er at sætte fokus på krænkende adfærd på arbejdspladsen, få skabt øget viden, åbenhed og synlighed hos alle herom og få input til den lokale retningslinje for identifikation, forebyggelse og håndtering heraf.    

Tovholder er mødeleder på workshoppen ”Dialog med alle”. Arbejdsgruppen deltager og tager noter til den lokale retningslinje. Workshoppen tager 2 timer og 30 minutter.

AMK anbefaler, at ledelsen deltager på mødet for at vise arbejdsmiljøet og arbejdsgruppens arbejde prioritet. 

Tovholder kan hente drejebog og PowerPoint-oplæg til workshop herunder.

Dialogspillet ”Isbjerget - hvor går grænsen?” kan hentes her

Tovholder kan hente opsamlingsdokument til gruppedrøftelserne herunder.

Trin 4: ”Udarbejdelse af lokal retningslinje”

Tredje møde i Arbejdsgruppen

På det tredje møde er fokus på at få udarbejdet den lokale retningslinje med referat fra ”MED skal med” mødet og ”Dialog med alle” workshoppen.  

Der er ikke krav om en særlig form på den lokale retningslinje for identifikation, forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd fra borgere og eksterne samarbejdspartnere. I kan selv vælge format eller design, så længe det lever op til indholdet fastlagt af Københavns Kommunes politik. 

Nedenfor er forskellige eksempler på designet for en lokal retningslinje og tilhørende beredskabsplan for krænkende adfærd:

Herunder kan du downloade et eksempel på en beredskabsplan, samt en beredskabsplan i Wordformat, som du selv kan udfylde.

Og så kan du finde et eksempel på en lokal retningslinje - Hjemmeplejen Sygeplejen Indre By Østerbro - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Trin 5: ”Del og brug den lokale retningslinje i praksis”

MED-udvalget godkender den lokale retningslinje og lægger en plan for, hvordan man får informeret om den på arbejdspladsen, så den når ud til alle ansatte.

Husk også at nyansatte, elever, tidsbegrænset ansatte m.fl. skal kende til den.

MED-udvalget sørger for at den lokale retningslinje, særligt beredskabsplanen, er tilgængelig og synlig på arbejdspladsen, så den er lige ved hånden, når der er brug for den.

Husk hvis ansatte arbejder udenfor arbejdspladsen med borgerkontakt fx i borgers egen bolig eller ude på gaden, kan det være relevant at overveje, hvordan man som ansat hurtigt kan få adgang til den. Det samme gør sig gældende, hvis ansatte kan blive ramt af krænkende adfærd udenfor arbejdstid fx digital chikane.

MED-udvalget aftaler hvordan de kan følge med i, hvordan den lokale retningslinje bliver brugt og sætter en dato for, hvornår der følges op og evalueres på, om den lokale retningslinje virker i praksis.